Pla Renova’t de finestres 2011 PDF Imprimeix Correu electrònic

El 22 de desembre de 2010 es va presentar a Barcelona el Pla Renova't de finestres per al 2011, dotat amb 8.500.000 € per a Catalunya.

 

Aquest pla va dirigit a habitatges particulars, edificis del sector terciari i rehabilitacions integrals de blocs d'habitatges. Per acollir-se a l'ajuda s'han de renovar els tancaments dels buits de l'envolvent (finestres, portes vidrieres i claraboies) d'edificis situats en territori català, que millorin un 20% l'eficiència tèrmica respecte dels substituïts, i tinguin marcatge CE. A més de complir amb el Codi Tècnic de l'Edificació segons tipus d'edifici i zona geogràfica.

 

El Pla Renova't de finestres 2011 té una dotació econòmica de 8.500.000 €, que suposa gairebé duplicar la xifra de 2.010 (4.950.000 €). Aquest pla preveu ajudes per a la substitució de finestres i sistemes de protecció solar. Per acollir-se a aquests ajuts s'ha de complir les següents condicions:

 

 • Substitució de tancaments (finestres, portes-vidrieres, claraboies) poc eficients tèrmicament per altres d'eficients, en edificis dins del territori català, i que proporcionin una millora, com a mínim, del 20% en la seva eficiència tèrmica
 • Els tancaments han d'estar en un recinte habitable en contacte amb l'exterior o amb contacte amb un espai no habitable
 • La superfície de l'obertura considerada és el buit d'obra (tancament mesurat des de l'exterior)
 • En el cas de renovació del tancament en habitatges, cal que aquest sigui la primera residència del sol·licitant

 

 

Queden exemptes de subvenció:

 • Fusteries interiors (que no estiguin en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o un espai no habitable)
 • Reparació o substitució simple d’algun component de l’obertura
 • Tampoc es subvencionaran els tancaments de vidre que es col·loquin amb la finalitat de tancar ambients exteriors (terrasses i/o estenedors) per no tractar-se de renovacions sinó de modificacions en l’envolupant de l’habitatge
 • Nova instal·lació de sistemes de protecció solar amb orientació nord

 

 

Hi ha dos tipus d'ajuts: per a habitatges particulars i per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges. Els beneficiaris d'habitatges particulars són les famílies (incloent comunitats de propietaris i comunitats de béns). Els beneficiaris d`edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges són les comunitats de propietaris i de béns, les empreses privades, les institucions sense finalitat de lucre, les fundacions i altres ens corporatius.

 

 

Les quanties d’ajut per habitatges particulars són:

 • 130 € per metre quadrat de cada finestra que es canviï
 • 40 € per metre quadrat de persiana o protecció solar que es canviï
 • L'import màxim per habitatge serà de 4.000 € (3.000 € per les finestres i 1.000 € per sistemes de protecció solar)

 

Les quanties d’ajut per edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges són:

 • 100 € per metre quadrat de cada finestra que es canviï
 • 40 € per metre quadrat de persiana o protecció solar que es canviï
 • L'import màxim no superarà els 100.000 €

 

 

La inversió mínima per a poder sol·licitar subvenció per a particulars i per al sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges és de 1.000€.

 

La vigència del pla serà des del dia següent a la seva publicació fins al 30 de setembre del 2011, o fins a exhaurir el pressupost disponible per a cadascuna de les línies.

 

El termini per a presentar sol·licituds serà des del dia 17 de gener, fins al 30 d’abril del 2011, o fins a exhaurir el pressupost disponible.

 

La compra i instal·lació de les obertures subvencionades s'haurà de realitzar des de l’1 de gener del 2011 fins a la fi del període de vigència del pla.

 

Les empreses comercialitzadores que estiguin interessades en adherir-se han de signar amb l'ICAEN la seva adhesió al Pla de renovació de finestres, aquesta possibilitat d'adhesió estarà habilitada en breu. Aquesta opció implica complir el següents requeriments:

 • Donarà un servei gratuït als sol·licitants de l’ajut que consisteix en emplenar per Internet els formularis d’informació, de sol·licitud i de justificació, adjuntar telemàticament la documentació annexa que es requereixi, i també fer la impressió de les còpies que siguin necessàries en cada fase
 • Recollirà la documentació que és requereixi en cada fase
 • Haurà de disposar a l’establiment de fotocopiadora, escàner, impressora i ordinador amb connexió a Internet
 • Guardarà les còpies impreses de les sol·licituds i justificacions i la seva corresponent documentació annexa
 • Enviarà a l’empresa tramitadora, per un mitjà que n’acrediti l’entrega, la documentació corresponent als expedients que hagin tramitat, quan disposin de més de 10 expedients complerts o a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i del termini de presentació de justificacions

 

{Més informació}